§1 Definicje

 1. Sprzedawca, Właściciel Sklepu  - Jarosław Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CLEVER DESIGN Jarosław Krawczyk z siedzibą przy ul. dr Stanisława Rybickiego 8 lok. 112, 96-100 Skierniewice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8381871692, REGON: 386017040.
  Powyższy adres pełni rolę biura obsługi klienta.
 2. Sklep - sklep internetowy DOGNOSY dostępny pod adresem  https://dognosy.pl/sklep prowadzony przez Właściciela.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Odwiedzający - każdy podmiot, który przegląda asortyment Sklepu, ale nie składa Zamówienia.
 5. Konsument  - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Sposób przetwarzania danych jest opisany szczegółowo w Polityce Prywatności pod adresem:  https://dognosy.pl/sklep/content/2-polityka-prywatnosci
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów oraz podanie ewentualnych kodów rabatowych.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Sprzedaż hurtowa - zamówienie przez Klienta co najmniej 10 sztuk przedmiotów dostępnych w asortymencie sklepu.

 

§2 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. dr Stanisława Rybickiego 8 lok. 112, 96-100 Skierniewice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy sklep@dognosy.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 690 509 471
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 29 1020 1169 0000 8902 0311 6407
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Preferowaną formą kontaktu jest komunikacja elektroniczna za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 10:00-14:00 w soboty.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Korzystanie ze Sklepu zarówno jako Klient, jak i Odwiedzający oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mający na celu spowodowanie przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności generowania sztucznego ruchu, który ma na celu przeciążenie infrastruktury teleinformatycznej Sklepu.
 5. Zabrania się wykorzystywania błędów w Sklepie w celu pozyskania korzyści (np. złożenie zamówienia po zaniżonej cenie, kradzież danych osobowych Klientów, itd.).
 6. Zamówienie złożone przy wykorzystaniu błędu w Sklepie może zostać anulowane. Ostateczną decyzję podejmuje Właściciel Sklepu.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.
 9. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W celu złożenia zamówienia hurtowego należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych zawartych w §2.
 10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  Sposób przetwarzania danych osobowych jest opisany szczegółowo w Polityce Prywatności pod adresem:  https://dognosy.pl/sklep/content/2-polityka-prywatnosci
 11. Administratorem danych osobowych podawanych w Sklepie jest Właściciel Sklepu.
 12. W celu złożenia zamówienia nie potrzeba zakładać Konta w Sklepie.
 13. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptować go podczas składania zamówienia lub zakładania Konta.
 14. Przedmioty dostępne w Sklepie są sprzedawane w Internecie na odległość. W celu odbioru osobistego należy skontaktować się wcześniej ze Sprzedawcą i ustalić termin odbioru Zamówienia.

§4 System komentarzy Produktów

 1. Odwiedzający/Klient może skomentować produkt dostępny w Sklepie. W celu skomentowania niezbędne jest założenie Konta w Sklepie lub złożenia Zamówienia bez zakładania Konta w Sklepie. Rozpoznanie, czy Klient złożył zamówienie jest dokonywane na podstawie użycia plików "Cookies" (tzw. ciasteczek). Więcej o ciasteczkach można przeczytać w Polityce Prywatności.
 2. Komentarz na stronie Produktu nie może być w żaden sposób wulgarny, obrażać innych Odwiedzających/Klientów, dyskryminować kogokolwiek ze względu na jego płeć, wyznanie, orientację, etc.
 3. Komentarz musi odnosić się bezpośrednio do Produktu, na stronie którego jest zamieszczany.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które będą niezgodne z regulaminem.

§5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Adres E-mail
  4. Hasło do konta, umożliwiające późniejsze zalogowanie
 2. Założenie Konta w Sklepie jest możliwe również podczas składania zamówienia.
 3. Podczas rejestracji opcjonalnie można podać dane:
  1. Data urodzenia
 4. Podanie niezbędnych danych jest dobrowolne, a brak podania danych uniemożliwi założenie Konta w Sklepie. Brak podania danych opcjonalnych nie wpływa na proces założenia Konta w Sklepie.
 5. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 6. Do założenie Konta w Sklepie niezbędny jest aktywny adres e-mail.
 7. Logowanie się na Konto w Sklepie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Obsługa Sklepu nie ma dostępu do hasła - po wpisaniu i zatwierdzeniu Formularza przez Odwiedzającego lub Klienta hasło zostanie zaszyfrowane w bazie danych.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §2.

§6 Składanie Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie rozpoczyna się od wyświetlenia zwartości Koszyka. W Koszyku można zmieniać ilości produktów, które Klient/Odwiedzający chce zamówić oraz usuwać niechciane pozycje. Aby przejść dalej należy wybrać przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”. Jeżeli aktualnie są dostępne kody rabatowe, to powyżej tego przycisku wyświetlone zostanie zapytanie, czy Klient/Odwiedzający posiada kod rabatowy – wówczas będzie możliwe wpisanie kody i otrzymanie zniżki.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie może zostać dokonane na dwa sposoby:
  1. Po założeniu Konta w Sklepie
  2. Bez zakładania Konta w Sklepie. W przypadku wybrania tego sposobu opcjonalnie można założyć Konto poprzez podanie hasła w Formularzu. Do skorzystania z tego sposobu koniecznie jest zaakceptowanie Regulaminu podczas składania zamówienia.
 3. Podanie danych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, ale niepodanie danych koniecznych uniemożliwi złożenie zamówienia w sklepie. Niepodanie danych opcjonalnych nie ma wpływu na proces składania zamówienia.
 4. Podczas składania bez zakładania Konta w Sklepie składa się z 4 kroków:
  • Podanie Danych Osobowych:
   • Koniecznie jest podanie następujących danych:
    • Imię
    • Nazwisko
    • Adres E-mai
   • Opcjonalnie Odwiedzający/Klient może:
    • Podać hasło – wówczas zgadza się na założenie Konta w Sklepie.
    • Podać Datę urodzenia
    • Wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert od Partnerów
    • Zapisać się do newsletteru
   • Podanie danych Opcjonalnych nie jest koniecznie i nie ma wpływu na proces składania Zamówienia.
   • Zapisanie się do newsletteru oznacza zaakceptowanie punktów z §9 niniejszego Regulaminu
   • Zaakceptowanie regulaminu jest niezbędne do przejścia do następnego kroku składania zamówienia.

  • Podanie Adresu
   • Imię (automatycznie wpisane na podstawie poprzedniego kroku – można wpisać inne)
   • Nazwisko (automatycznie wpisane na podstawie poprzedniego kroku – można wpisać inne)
   • Nazwa Firmy – jeżeli Klient chce otrzymać Fakturę VAT (opcjonalne)
   • NIP – potrzebny do wystawienia faktury VAT na Firmę (opcjonalne)
   • Adres
   • Uzupełnienie adresu – w przypadku, gdyby adres nie zmieścił się w pierwszym polu (opcjonalne)
   • Kod pocztowy
   • Miasto
   • Kraj – Jedynym wyborem jest Polska (sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie RP)
   • Telefon

    Klient ma możliwość wpisania innego adresu do Faktury VAT. W tym celu należy odznaczyć pole „Użyj tego adresu także do faktury”. Adres faktury będzie można wpisać po wciśnięciu przycisku „DALEJ”. Pola możliwe do wypełnienia są identyczne jak w przypadku pierwszego formularza.

  • Wybranie sposobu dostawy
   • Klient może wybrać sposób dostawy z listy wyświetlonej w tym miejscu. Koszt dostawy oraz prognozowany termin realizacji jest podany obok metody dostawy.
   • Klient może podać dodatkowy komentarz do zamówienia w tym miejscu.

  • Wybór sposoby płatności
   • Klient może wybrać, czy chce otrzymać paragon fiskalny czy fakturę VAT. Domyślnie wystawiany jest paragon fiskalny. W przypadku wybrania faktury VAT zostanie ona wystawiona na dane podane w formularzu składania zamówienia. 
   • Klient ma do wyboru różne metody płatności za zamówienie:
    • „Zapłać przelewem” – płatność za zamówienie nastąpi za pomocą przelewu na konto Sprzedawcy. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty
    • „Zapłać przez Przelewy24” – płatność za pomocą bramki płatności Przelewy24.pl. Wybranie tej opcji spowoduje przekierowanie do bramki płatności, gdzie będzie można dokonać płatności za zamówienie. Realizacja zamówienia rozpocznie się po pomyślnym wykonaniu płatności.
    • „Zapłać przy odbiorze” – płatność gotówką przy obiorze. W przypadku wybrania innego sposobu dostawy niż „Odbiór osobisty” zostanie doliczona opłata za nadanie przesyłki za pobraniem. Wysokość opłaty zostanie wyświetlona w podsumowania zamówienia.

Po wybraniu sposobu płatności należy zaznaczyć pole „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę stosować się do nich bezwarunkowo.” Brak zaznaczenia pola będzie skutkować brakiem możliwości złożenia zamówienia.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia Klient może sprawdzić wprowadzone dane, aby uniknąć pomyłek. Wyświetlone zostaje również podsumowanie zamówienia i kwota do zapłaty.

Proces złożenia zamówienia kończy naciśnięcie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Wówczas informacja o złożonym zamówieniu oraz dane podane podczas składania zamówienia są przesyłane do Sprzedawcy.

Dane podane przy składaniu zamówienia zostaną zapisane i przypisane do konta Klienta, jeżeli w momencie składania zamówienia jest zalogowany lub jeżeli wybrał możliwość założenia konta podczas składania zamówienia (wprowadził hasło w formularzu składania zamówienia w sekcji „Dane osobowe”).

W przypadku posiadania Konta w Sklepie istnieje możliwość zmiany danych oraz ich usunięcie jest możliwe w każdym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. W celu zmiany danych należy zalogować się na Konto oraz dokonać stosownych zmian. W celu usunięcia danych należy skontaktować się z Właścicielem Sklepu (§2 niniejszego Regulaminu).

§7 Płatności i dostawa

 1. Ceny podane na stronach WWW w Sklepie są podane w Polskich Złotych (PLN) oraz są cenami Brutto - zawierają podatek VAT. Stawka procentowa podatku podana jest obok ceny Produktu, a całkowity podatek wliczony w transakcję jest podany w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.
 2. Płatność za zamówienie może odbyć się przy pomocy kanałów:
  1. Płatność z góry przelewem bankowym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy
  2. Płatność z góry za pomocą bramki płatności Przelewy24 (wymagane jest zaakceptowanie regulaminu w bramce)
  3. Gotówką przy odbiorze pod Adresem Sprzedawcy.
 3. Zamówienie może zostać dostarczone lub odebrane za pośrednictwem:
  1. Przewoźnika (Przesyłka kurierska)
  2. Odbioru w punkcie Paczkomaty (INPOST)
  3. Odbiór osobisty pod Adresem Sprzedawcy. Przy wybraniu tej formy dostawy należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu umówienia terminu odbioru.
 4. Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Ze względu na to, że Sklep nie prowadzi Sprzedaży hurtowej, do każdego zamówienia domyślnie jest wystawiany paragon fiskalny.
 6. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy zgłosić ten fakt podczas składania zamówienia. Domyślnie faktura VAT zostanie wystawiona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Klienta, który podał podczas wypełniania Formularza rejestracji bądź zamówienia.
 7. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT w formie papierowej, należy ten fakt zgłosić podczas składania Zamówienia.
 8. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta – faktura zostanie wystawiona na dane, które Klienta poda w Formularzu rejestracji bądź zamówienia.
 9. Dostawa jest realizowana w czasie, który jest podany na stronie produktu. Jeżeli Klient zamówi produkty z różnymi czasami realizacji, to dla całego zamówienia czas realizacji będzie wynosił tyle, ile wynosi najdłuższy czas realizacji produktów w Zamówieniu.
 10. Szczegółowe dane na temat sposobów dostawy oraz ich koszów, a także postępowania w wypadku stwierdzenia uszkodzenia zamówionego produktu, które wynikają z przewozu produktu, są dostępne pod adresem:  https://dognosy.pl/sklep/content/1-warunki-dostawy.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od wydania rzeczy Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać za pomocą:
  1. Poczty elektronicznej na adres: sklep@dognosy.pl
  2. Pocztą na adres siedziby Właściciela: ul. dr Stanisława Rybickiego 8 lok. 112, 96-100 Skierniewice
 5. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem:  https://dognosy.pl/sklep/content/6-odstapienie-od-umowy-konsument . Użycie wzoru nie jest wymagane, aby oświadczenie było skuteczne.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi, na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Odstąpienie od Umowy będzie miało następujące skutki:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany najtańsza oferowaną przez Sprzedawcę formą dostawy.
  7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie najtańszą oferowaną przez Sprzedawcę formą dostawy, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 10. Uprawnienia i obowiązki określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie wyłącznie, jeśli Klient ma status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupuje produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. Dotyczy to również zamówień złożonych w Sklepie i odebranych osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 11. Niektóre produkty nie podlegają zwrotom (produkty personalizowane) - stosowna informacja jest zawsze zawarta na stronie produktu.

§9 Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Zawierając Umowę w Sklepie Klient ma prawo do reklamacji.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 5. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz ustalają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Umowy.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w §2 niniejszego Regulaminu bądź wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się pod adresem:  https://dognosy.pl/sklep/content/7-reklamacja.
 7. W Reklamacji powinien znaleźć się m. in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia (również datę), dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wystąpieniem wady.
 8. Produkt odesłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na Adres Sprzedawcy znajdujący się w §2 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie w zakładce “Szczegóły produktu”.
 10. Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Złożyć wniosek do Inspekcji Handlowej postępując zgodnie z informacjami na stronie:  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. Złożyć skargę poprzez europejską platformę ODR dostępną pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§10 Newsletter

 1. W każdej chwili Odwiedzający/Klient może zapisać się do newsletteru. Służy do tego sekcja znajdująca się powyżej stopki strony na każdej stronie Sklepu, za wyjątkiem formularza składania zamówienia.
 2. Odwiedzający/Klient może zapisać się do newsletteru podczas składania zamówienia.
 3. W celu zapisania się do newsletteru należy wprowadzić swój adres e-mail.
 4. Adres e-mail musi być aktywny
 5. Zapisując się do newsletteru Odwiedzający/Klient wyraża zgodę na okresowe, nieregularne otrzymywanie wiadomości e-mail:
  1. o charakterze reklamowym
  2. promujących nowe produkty w Sklepie
  3. informujących o akcjach promocyjnych
  4. informujących o akcjach rabatowych
 6. Odwiedzający/Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z newsletteru. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji należy przesłać je na adres kontaktowy Sklepu podany w §2, przy czym preferowanym sposobem przesłania oświadczenia jest wiadomość E-mail. Administrator zobowiązuje się usunąć adres e-mail z bazy danych w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości z oświadczeniem.

§11 Dokumenty powiązane

 1. Polityka prywatności, znajdująca się pod adresem:  https://dognosy.pl/sklep/content/2-polityka-prywatnosci
 2. Warunki dostaw i zwrotów, znajdujące się pod adresem:  https://dognosy.pl/sklep/content/1-warunki-dostaw-i-zwrotow

§12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Wszelkie spory związane z używaniem sklepu i/lub produktów w nim się znajdujących rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy dla Właściciela.